06. desember 2021 –

Når en arbeidstaker er blitt sykmeldt, er målet å legge til rette for at arbeidstakeren kommer tilbake til jobb fortest mulig. Det er arbeidsgivers plikt å delta i oppfølging og arbeid for å sikre at man har vurdert og foretatt nødvendige tiltak slik at også man også forebygger at nye sykefravær oppstår. Det er spesielt viktig at oppfølgingen av den sykmeldte ikke bidrar til å forsterke eksisterende helseplager – uavhengig om årsaken til plagene er arbeidsrelatert eller ikke.

Sykefraværsarbeidet lykkes først og fremst ved at det er en god dialog og tett samarbeid på arbeidsplassen, men også med evt. tillitsvalg og verneombud. Bedriftshelsetjenesten, NAV og lege vil i mange tilfeller også spille en rolle i sykefraværsarbeidet.

Arbeidsgiver har noen plikter:

 • Utarbeide rutiner for oppfølging av sykmeldte i samarbeid med verneombud og øvrige arbeidstakere.
 • Påse at arbeidstakere er kjent med rutiner
 • Rutinene skal som et minimum gjøre arbeidstakere kjent med hva som skal gjøres ved oppstått sykefravær og hvem som skal foreta de definerte oppgavene.
 • Det skal umiddelbart, sammen med arbeidstakeren vurderes om det er noen kortsiktige og langsiktige løsninger som øker sjansen for at arbeidstakeren kommer tilbake til arbeid.

Aktuelle tilretteleggingstiltak:

 • Endring av arbeidstempo, arbeidsmengde og produksjonskrav
 • Tilrettelegge for midl. Arbeidsoppgaver.
 • Vurdere og innhente hjelpemidler for fysisk utforming av arbeidsplassen.
 • Omskolering/opplæring
 • Forebyggingstiltaket som reduserer individuelle tilretteleggingsbehov for lang sikt – herunder vurdere:
  o Organisering av arbeidshverdagen
  o Arbeidsutstyr og sikkerhet
  o Kartlegge psykososialt arbeidsmiljø og iverksette endringer

Oppfølgingsplan
Oppfølgingsplan er et verktøy under arbeidstakerens sykefravær som kobler NAV og lege inn i saken.
Oppfølgingsplanen gir den fordel at alle nødvendige parter har en oversikt over fraværsforløpet. En oppfølgingsplan skal være opprettet senest innen fire ukers sykmelding, med mindre det er åpenbart unødvendig. Innholdet i oppfølgingsplanen:

 • Evt. tilretteleggingsbehov og tiltak i regi av arbeidsgiver
 • Vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsevne.
 • Vurdering av behov for ekstern bistand – eks. hjelpemidler.
 • Vurdering og fastsettelse av tiltak som kan bidra til tilbakeføring til arbeid.

  Visste du at…
  Hvis den ansatte er sykmeldt og borte fra jobb fordi reise til og fra arbeidssted er et problem så kan vedkommende ha rett til reisetilskudd i stedet for sykepenger etter arbeidsgiverperioden – fra dag 17 etter at sykmelding fant sted

Syk i ferie:
Dersom den ansatte blir syk før, eller mens vedkommende er på ferie, har arbeidstakeren som regel rett til å få utsatt feriedagene. På generelt grunnlag får den ansatte utsatt feriedager dersom vedkommende er 100 prosent sykmeldt og dette er legeerklært.
Retten til å utsette feriedager ved sykmelding gjelder all lovbestemt ferie etter ferieloven.