Pensjon og forsikring

Vi holder orden på bedriftens pensjons- og forsikringsystem

Exacta Lønn & HR kan administrere din bedrifts pensjons- og forsikringssystem. Vi sørger for at ansatte blir meldt inn eller ut og at oversikten til enhver tid er ajour.

Pensjon

Vi tilbyr:

 • Opprettelse av pensjonsavtale 
 • Innmelding nyansatte
 • Endringer av ansatte
 • Rapportering av lønnsdata
 • Utmelding av ansatte

Lovpålagt del

Bedrifter som omfattes av lov om obligatorisk tjenestepensjon plikter å sette av 2 % av den ansattes bruttolønn til pensjon.
 
Dette gjelder bedrifter som har
 • mer enn 2 personer med arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
 • minst 1 arbeidstaker uten eierinteresser og med arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
 • flere arbeidstakere som hver har arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst 2 årsverk
 

Utvidet del

I januar 2014 ble det innført nye regler for tjenestepensjon. Endringene åpner for et vesentlig høyere innskudd enn tidligere:

Nye maksimalrammer for sparing er inntil 7 % av lønn opp til 12 G (folketrygdens grunnbeløp). I tillegg kan det spares inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G

Knekkpunkt og bunnfradrag

 • Knekkpunktet (innslagspunktet for når bedriften kan betale høyere innskudd i prosent av lønn) er 7,1 G
 • Bunnfradrag er frivillig: Bedriften kan spare fra første lønnskrone eller fra 1 G

Forsikring

Innen forsikring tilbyr vi:

 • Innmelding nyansatte
 • Endring av ansatte
 • Rapportering av evnt lønnsdata
 • Utmelding av ansatte

Yrkesskadeforsikring

Bedrifter som omfattes av Lov om yrkesskadeforsikring (Lovdata) plikter å ha en yrkesskadeforsikring for sine ansatte. 

 • Forsikringen er lovpålagt for bedrifter med ansatte, og alle ansatte skal være inkludert
 • Forsikringen dekker yrkesrelaterte ulykker og sykdommer
 • Forsikringen gir utbetaling til den ansatte ved varig medisinsk invaliditet, varig arbeidsuførhet og tap/utgifter som følge av skade/sykdommen.
 • Forsikringen gir utbetaling til etterlatte ved dødsfall
 • Erstatningen beregnes i henhold til de regler som er fastsatt i Lov om yrkesskadeforsikring (Lovdata)
 • Det er ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene
 • Selvstendig næringsdrivende kan kjøpe frivillig yrkesskadetrygd hos NAV.

Vi har samarbeidspartner innen pensjon og forsikring om du ønsker tilbud, ta kontakt med oss.

Exacta Lønn & HR - Henrik Fundingsland

Trenger du bistand til lønnskjøring og HR-oppgaver?

Vi kan gi deg faste lave priser på lønnskjøring og alle andre rutineoppgaver. Ønsker du et uforpliktende tilbud?