06. desember 2021 –

Arbeidsgivere står fritt sammen med sine arbeidstakere til å beslutte om det skal trekkes halvt skattetrekk i enten november eller desember. Loven sier at dersom lønnsdato er den 20. eller senere så skal halvt skattetrekk foretas i november, men det er likevel fritt frem for den enkelte arbeidsplass å avgjøre om det skal foretas i november eller desember.

Ordningen med halvt skattetrekk i slutten av året betyr ikke at det er skattefritt. Som arbeidstaker med lønnsinntekt blir man trukket noe mer i skatt i øvrige månedene i kalenderåret for at det skal kunne trekkes mindre skatt i enten november eller desember.

Hva kan det trekkes halv skatt av?

 • Naturalytelser:
  o Forsikringer
  o Fri bil
  o Elektronisk kommunikasjonstjeneste
 • Ordinær lønn
 • Tillegg som utbetales sammen med ordinær lønn, herunder:
  o Provisjon
  o UB-tillegg
  o Overtidstillegg

Ytelser som er opptjent over en lengre periode skal det trekkes full skatt av. Arbeidstakere som slutter i arbeidsforholdet rett før årsskiftet, som i tillegg ber om å få utbetalt sluttoppgjøret/feriepenger skal trekke full skatt av ytelsen og halv skatt av ordinærlønn og evt. naturalytelser.