28. mai 2020

Regjeringen skriver i en pressemelding at den foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Forslaget innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering, slik at folk kommer raskere tilbake i jobb. Ordningen gjelder for foretak, ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet.

Lønnsstøtte er et målrettet og midlertidig tiltak, forteller regjeringen i pressemeldingen. Ordningen skal være enkel å forstå og bruke for næringslivet. Regjeringen har vurdert ulike modeller, blant annet basert på innspill fra LO, NHO og ekspertgruppen som professor Steinar Holden leder.

For hvem?
Ordningen vil gjelde for alle ansatte som tas tilbake fra permittering ved inngangen til juli og august, forutsatt at den ansatte:

  • Ble permittert fra bedriften som søker støtte
  • Tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen
  • Var registrert hos NAV som helt eller delvis permittert per 28. mai 2020 før ordningen ble lansert

Personer det søkes støtte for, kan ikke permitteres på ny i støtteperioden, og virksomheten kan heller ikke permittere andre ansatte i perioden.

Kontanttilskuddet til bedriften beregnes utfra omsetningsfall sammenlignet med samme måned i 2019.

Hvor mye?
Bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per person som er tatt tilbake. Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får avkortet støtten i forhold til omsetningsfallet. Det gis ikke støtte for omsetningsfall under enn 10 prosent. Omsetningsfall mindre enn 30 prosent får avkortet støtten etter følgende modell: Støttebeløp i kr per person = (omsetningsfall i prosent – 10 prosentenheter) * 75 000

Alle foretak med næringsvirksomhet som har omsetning, kan søke om støtte. I tillegg kan stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte søke. Fordi det ikke er mulig for alle disse å beregne omsetningsfall, settes støtten til 10 000 kroner per ansatt per måned.

Støttebeløpene justeres etter den ansattes stillings- og permitteringsbrøk.

Bedrifter som permitter sine ansatte på ny i løpet av ordningens levetid, vil ikke være støtteberettiget.

Les mer på Regjeringen.no