Diett for reiser med overnatting

Ved overnatting på hotell, kan det utbetales trekkfri diettgodtgjørelse på inntil kr 578 pr. døgn. Dette gjelder både pendlere og de som er på yrkesreise, og satsen gjelder både i Norge og utlandet. Trekkfri sats i 2018 var kr 569 pr. døgn i Norge og hele statens sats utlandet.
Ved overnatting på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemulighet (ikke mulig å tilberede og oppbevare mat), kan det utbetales trekkfri diettgodtgjørelse på inntil kr 161 pr. døgn. Dette gjelder både pendlere og de som er på yrkesreise, og satsen gjelder både i Norge og utlandet. Satsen for 2018 var kr 159 pr. døgn.
Ved overnatting på hybel/brakke med kokemulighet og ved privat overnatting (mulig å tilberede og oppbevare mat), kan det utbetales trekkfri diettgodtgjørelse på kr 89 pr. døgn. Dette gjelder de som er på yrkesreise, og satsen gjelder både i Norge og utlandet. Satsen for 2018 var kr 88 pr. døgn. Det kan ikke gis trekkfri diett til pendlere som bor på denne måten
De ovennevnte satsene skal reduseres med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag hvis det er påspandert slike måltider i løpet av døgnet

Diett for reiser uten overnatting

Fravær 6-12 timer: kr 200 pr. dag (kr 297 i Norge i 2018 fra 22. juni)
Fravær over 12 timer: kr 400 pr. dag (kr 552 i Norge i 2018 fra 22. juni)
De ovennevnte satsene skal reduseres med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag hvis det er påspandert slike måltider i løpet av dagen.

Satsene for 2019 gjelder både ved reiser i Norge og utlandet.

Overtidsmat

Den trekkfrie satsen for utbetaling av ulegitimert overtidsmat er opphevet fra 2019 da det fra dette året innføres nye regler for trekkfri overtidsmat. Skattefri beløpsgrense er i 2019 200kr ved jobbing over 10 timer.

Bilgodtgjørelse

Det kan gis trekkfri kilometergodtgjørelse med inntil kr 3,50 pr. kilometer. Dette gjelder for alle biltyper uansett kjørelengde, og satsen gjelder både ved kjøring i Norge og utlandet. Satsen er uendret fra 2018. Tilleggsgodtgjørelse for passasjer, tilhenger og kjøring på skogs- og anleggsveg kan som i 2018 utbetales trekkfritt etter satsene i statens særavtale. Det samme gjelder kilometergodtgjørelse for andre motoriserte transportmidler.

Fri kost og losji

Fritt opphold – kost og losji: kr 125 pr. døgn (kr 124 i 2018)
Fri kost – alle måltider: kr 89 pr. døgn (kr 88 i 2018)
Fri kost – to måltider: kr 70 pr. døgn (kr 69 i 2018)
Fri kost – ett måltid: kr 46 pr. døgn (kr 45 i 2018)
Fritt losji – ett eller delt rom: kr 36 pr. døgn (uendret fra 2018)

Vanlige firmabiler

Fordel ved privat bruk av firmabil settes til 30% av bilens listepris som ny inntil kr 308 500 og til 20% av overskytende listepris (grense for 2018 er kr 303 900)
For biler som er eldre enn 3 år den 1. januar i inntektsåret, reduseres listeprisen med 25% før inntektsberegning foretas (uendret fra 2018)
For arbeidstakere som kan dokumentere yrkeskjøring over 40 000 kilometer i løpet av inntektsåret med elektronisk kjørebok, reduseres listeprisen med 25% før inntektsberegning foretas (uendret fra 2018)
Hvis bilen er eldre enn 3 år den 1. januar i inntektsåret ogarbeidstaker kan dokumentere yrkeskjøring over 40 000 kilometer i løpet av inntektsåret med elektronisk kjørebok, settes listeprisen til 56,25% av opprinnelig listepris før inntektsberegning foretas (uendret fra 2018)
For el-biler reduseres listeprisen med 40% før inntektsberegning foretas. Hvis el-bilen er mer enn 3 år den 1. januar i inntektsåret, settes listeprisen til 45% av bilens opprinnelige listepris som ny før inntektsberegning foretas (uendret fra 2018)

Yrkesbiler

Yrkesbiler omfatter varebiler i klasse 2 og lastebiler med totalvekt under 7 501 kilo. Arbeidstaker må ha tjenstlig behov for slik bil for at disse reglene skal gjelde (uendret fra 2018)
Ved sjablonbeskatning av slike biler, skal listeprisen reduseres med 50%, maksimalt kr 150 000, før inntektsberegning foretas (uendret fra 2018)
Ved beskatning av antall kjørte kilometer privat, settes fordelssatsen pr. kilometer til kr 3,40. Totalkjøring og yrkeskjøring den enkelte dag må dokumenteres med elektronisk kjørebok, og differansen utgjør privatkjøring som skal beskattes (uendret fra 2018)